mobile-menu

Polityka prywatności i polityka plików cookie dla witryny
8 lutego 2019 r.

1. Wstęp

Oto naszaa polityka prywatności. Dokument opisuje, jak zbieramy i przetwarzamy dane otrzymane od Ciebie na naszej stronie. Przeczytaj uważnie poniższe informacje, aby zrozumieć nasze poglądy i praktyki dotyczące Twoich danych osobowych i sposobu, w jaki będziemy je przetwarzać.
Jeśli masz jakieś uwagi na temat polityki prywatności, wyślij je na adres info.poland@vastint.eu

2. Kim jesteśmy

Zgodnie z przepisami zawartymi w rozporządzeniu (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych, znanym jako Ogólne Rozporządzenie w sprawie Ochrony Danych Osobowych (RODO) podajemy Państwu następujące informacje:

3. Co możemy zebrać

Możemy gromadzić i przetwarzać następujące dane osobowe: W ramach RODO zapewnimy, że twoje dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z prawem, uczciwie i przejrzyście, bez negatywnego wpływu na twoje prawa. Przetwarzamy twoje dane osobowe tylko, jeśli spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:

4. Cookies

Wszystkie pliki cookie (ciasteczka) używane przez naszą stronę są używane zgodnie z obowiązującym prawem UE dotyczącym tego zagadnienia.
Strona wykorzystuje pliki cookie lub podobną technologię do zbierania informacji o Twoim dostępie do strony. Pliki cookie to fragmenty informacji, które zawierają unikalny kod referencyjny, który strona internetowa przesyła na twoje urządzenie w celu przechowywania, a czasem śledzenia informacji o Tobie.
Niektóre z plików cookie, które wykorzystujemy, są dostępne tylko przez czas trwania Twojej sesji internetowej i wygasają po zamknięciu przeglądarki. Inne pliki cookie służą do zapamiętania użytkownika po powrocie na stronę i będą zachowywane przed dłuższy czas.
Wszystkie pliki cookies używane na naszej stronie są ustalane przez nas.
Większość użytkowników komputerów i niektórych przeglądarek mobilnych automatycznie akceptuje pliki cookie, ale jeśli wolisz, możesz zmienić przeglądarkę, aby temu zapobiec lub otrzymać za każdym razem stosowne powiadomienie, gdy funkcja cookie jest ustawiona. Możesz zapobiec ustawianiu plików cookie, dostosowując ustawienia w przeglądarce. Należy jednak pamiętać, że blokowanie lub usuwanie plików cookie może uniemożliwić pełne korzystanie z witryny.
Nasze pliki cookies będą wykorzystywane do:

Niezbędnego zarządzania sesją Funkcjonalność Pomiary i wydajność

5. Jak używamy tego, co zbieramy

Możemy wykorzystywać informacje o Tobie, aby: Jeśli jesteś nowym klientem, skontaktujemy się z Tobą tylko, jeśli wyrazisz na to zgodę. Ponadto, jeśli nie chcesz, abyśmy wykorzystali Twoje dane osobowe z innych powodów niż te wymienione w tej sekcji w punkcie 5, możesz nas o tym powiadomić w dowolnym momencie, kontaktując się z nami pod adresem info.poland@vastint.eu, a my usuniemy twoje dane z naszych systemów. Uznajesz jednak, że ograniczy to naszą zdolność do zapewniania tobie możliwie najlepszych produktów i usług.
W niektórych przypadkach gromadzenie danych osobowych może być wymogiem ustawowym lub umownym i w przypadku gdy nie podasz swoich danych osobowych ograniczymy się wyłącznie do przekazania usług i produktów i, które możemy świadczyć.

6. Gdzie przechowujemy Twoje dane

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Przechowujemy Twoje dane osobowe tak długo, jak to konieczne, aby używać ich w sposób opisany powyżej w sekcji 5 i / lub tak długo, jak mamy Twoją zgodę na ich zachowanie. W każdym przypadku przeprowadzimy raz na rok przegląd, aby ustalić, czy potrzebujemy zachować Twoje dane osobowe. Twoje dane osobowe zostaną usunięte, jeśli nie będziemy ich już potrzebować.

7. Ujawnianie informacji

Możemy ujawnić twoje dane w następujących przypadkach: Możemy zawierać umowy z podmiotami zewnętrznymi w celu świadczenia usług w naszym imieniu. Mogą to być przetwarzanie płatności, systemy wyszukiwarek, reklama i marketing. W niektórych przypadkach strony trzecie mogą wymagać dostępu do niektórych lub wszystkich Twoich danych. Podmiotami, które mają dostęp do twoich informacji są dostawcy systemów informatycznych i usług IT, podmioty świadczące nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, szkoleniowe, organizacyjne, pomoc prawną, podatkową, rachunkową, podmioty z grupy kapitałowej INTEROGO.
Jeżeli jakiekolwiek dane są wymagane z tych powodów, podejmiemy wszelkie uzasadnione kroki w celu zapewnienia, że dane będą przetwarzane bezpiecznie i zgodnie z przysługującymi ci prawami, naszymi zobowiązaniami i zobowiązaniami strony trzeciej na podstawie przepisów RODO i prawa.

8. Twoje prawa

Możesz poprosić nas, abyśmy nie używali Twoich danych do celów marketingowych. Możesz to zrobić, zaznaczając odpowiednie pola w naszych formularzach lub kontaktując się z nami w dowolnym momencie pod adresem info.poland@vastint.eu

W ramach RODO masz prawo: Masz również prawa w odniesieniu do automatycznego podejmowania decyzji i profilowania, jak określono w sekcji 11 poniżej.
Aby wyegzekwować którekolwiek z powyższych praw lub w przypadku innych pytań dotyczących naszej strony lub niniejszej Polityki Prywatności, skontaktuj się z nami pod adresem info.poland@vastint.eu

9. Łącza do innych stron

Należy pamiętać, że nasze warunki i zasady nie będą miały zastosowania do innych witryn internetowych, do których można uzyskać dostęp za pośrednictwem łącza z naszej strony. Nie mamy kontroli nad tym, w jaki sposób Twoje dane są zbierane, przechowywane lub wykorzystywane przez inne strony internetowe i zalecamy sprawdzenie zasad ochrony prywatności takich witryn przed przekazaniem im danych.

10. Zmiany

Jeśli zmienimy naszą Politykę Prywatności, opublikujemy zmiany na tej stronie. Jeśli chcesz, możemy również wysłać wiadomość e-mail.

11. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

11.1 W przypadku, gdy wykorzystujemy dane osobowe do celów automatycznego podejmowania decyzji, a decyzje te mają skutek prawny (lub podobnie znaczący), masz prawo zakwestionować takie decyzje w ramach RODO, żądając interwencji przedstawiciela firmy, możesz wyrazić własny punkt widzenia i uzyskać od nas uzasadnienie decyzji.
11.2 Prawo opisane w sekcji 11.1 nie ma zastosowania w następujących okolicznościach:

12. Rozwiązywanie sporów

12.1 Strony dołożą wszelkich starań, aby negocjować w dobrej wierze i rozstrzygać wszelkie spory, które mogą wyniknąć z niniejszej Polityk Prywatności lub być z nią związane, lub z powodu jej naruszenia.
12.2 Niniejsza Polityka Prywatności oraz wszelkie spory lub roszczenia wynikające z niej lub związane z nią podlegają i są interpretowane zgodnie z przepisami prawa polskiego.
12.3. Wszelkie powództwa, czynności lub postępowania wynikające z niniejszej Polityki Prywatności lub z nią związane będą prowadzone wyłącznie we właściwych sądach w Polsce.
12.8 Wszelkie spory nie mają wpływu na bieżące zobowiązania stron wynikające z niniejszej Polityki Prywatności.

KONTAKT

Odkryj naturalną przestrzeń dla twojej firmy.
Zadzwoń: +48 61 639 75 75 lub napisz do nas.

Vastint Poland Sp. z o.o.
ul. Żwirki i Wigury 18A
02-092 Warszawa